ÁSZF – Általános Szerződési feltételek

1. Érvényesség és hatály

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF), a Rapiduni WebshopLady Betéti Társaság (továbbiakban: Üzemeltető) által a www.webshoplady.hu honlapon keresztül nyújtott online ismeretanyag-átadás (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit szabályozza.

2. A szolgáltatás nyújtja

 • Név: Rapiduni WebshopLady Betéti Társaság
 • Székhely: 2141 Csömör, Ferenc u. 2.
 • Cégjegyzékszám: 13-06-074096
 • Adószám: 24876243-1-13
 • E-mail cím: info(kukac)webshoplady.hu
 • Bankszámlaszám: 12011416-01436413-00100007 (Raiffeisen Bank, továbbiakban: Bankszámlaszám)

3. A szolgáltatás leírása

Az Üzemeltető hatékony, közvetlenül alkalmazható marketing- és egyéb speciális ismereteket, ezzel kapcsolatos online tananyagokat és segédleteket oszt meg a Szolgáltatás megrendelőivel (továbbiakban: Megrendelő).

A Szolgáltatás célja, hogy a Megrendelők ezen ismereket alkalmazva saját vállalkozásukban illetve karrierjükben pozitív változásokat és jelentős mértékű bevételnövekedést érjenek el, illetve saját tudásukat új, hasznos ismeretekkel és képességekkel bővítsék.

A Szolgáltatás szakmai ismeretterjesztésnek számít, nem minősül iskolarendszeren kívüli képzésnek, és nem ad hivatalos végzettséget. Felnőttképzési formát a Szolgáltatás egyik tudáscsomagjában sem végzünk illetve folytatunk.

4. A Szerződés létrejötte

A vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Megrendelő és az Üzemeltető között a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletnek megfelelő, magyar nyelvű szerződés jön létre (továbbiakban: Szerződés). Megrendelő a Szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A vásárlás során a Megrendelő által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Szerződés elfogadásával, valamint a Szolgáltatás vételárának a megrendeléskor meghatározott fizetési módon történő kiegyenlítésével a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a szerződésszerű teljesítést a Szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

A megrendeléseket az Üzemeltető elektronikus levélben igazolja vissza a Megrendelő vásárláskor leadott e-mail címére legfeljebb 24 órán belül.

5. A Szolgáltatás vételárának teljesítése

A szerződő felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Barion nevű fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.) üzemelteti, ami a Szerződés teljesítése során a szerződő felek egyik teljesítési segédjének minősül. A Barion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhető a https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/ weboldalon, ezeket a szerződő felek megismerték és elfogadták.

A vételár teljesíthető banki átutalással is az Üzemeltető Bankszámlaszámára.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférést az Üzemeltető mindkét esetben a teljesítést követően, illetve a banki átutalás Bankszámlára való beérkezését követően állítja be, és erről a vásárláskor megadott e-mail címen értesíti a Megrendelőt.

6. Számla

Az Üzemeltető minden esetben hiteles, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát állít ki, és azt e-mailben küldi el a Megrendelőnek 24 órán belül. A megrendeléskor lehetőség van hagyományos, nyomtatott számla kérésére, amelynek plusz költsége (2 000 Ft) automatikusan hozzáadódik a vásárlás végösszegéhez. Ez esetben elektronikus számla kiállítására nem kerül sor, a nyomtatott számlát az Üzemeltető postai úton juttatja el a Megrendelő megrendeléskor megadott számlázási címére 7 napon belül.

7. EU-s adószám

Az Európai Unió területén működő vállalkozásoknak a megrendeléskor meg kell adniuk az EU-s adószámot a számla kiállításához.

8. Hozzáférés a Szolgáltatáshoz

Az Üzemeltető www.webshoplady.hu weboldalán lévő Szolgáltatását minden esetben elektronikus úton lehet elérni ugyanazon az oldalon a Megrendelő által vásárláskor megadott felhasználónév és jelszó párossal. A Megrendelő a hozzáférést az ezáltal elérhető fiókjában találja (www.webshoplady.hu/profil). A hozzáférés létrejöttéről az Üzemeltető e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt, minden esetben azután, hogy az ÁSZF 5. pontja szerint kifizette a vételárat.

9. A hozzáférés korlátozása

A Szolgáltatás megvásárlása után az ahhoz való hozzáférés joga kizárólag a Megrendelő személyét illeti meg. A Szolgáltatáshoz való hozzáférés továbbadása, a Szolgáltatás használata során megszerzett anyagok további személyekkel való megosztása, másolása, sokszorosítása és mások számára hozzáférhetővé tétele a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében nem megengedett. Az Üzemeltető naplózza a Szolgáltatáshoz való hozzáféréseket, és visszaélés gyanúja esetén korlátozhatja azt.

A Megrendelő felelősséggel tartozik a Szolgáltatáshoz való hozzáféréséért, és azonnali értesítési kötelezettség terheli az Üzemeltető felé, ha ismeretlen személy Szolgáltatáshoz való hozzáférését érzékeli az általa használt hozzáférési kapun keresztül, és köteles minden biztonsági lépés megtételére. Ezen kötelezettségeknek az elmulasztásából eredő kárért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

10. Karbantartás és hibaelhárítás

Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy www.webshoplady.hu címen elérhető webes felületén karbantartást illetve szükség esetén hibaelhárítást végezzen, amely a Szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. Ezeket az Üzemeltető – amennyiben nem egy hiba sürgős elhárításáról van szó – lehetőség szerint 20.00 és 06.00 óra között végzi, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra. Az Üzemeltető a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

11. Kártérítési felelősség kizárása

Az Üzemeltető a Szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

12. Jótállás, szavatosság a Szolgáltatásért

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás elektronikus úton kerül átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

13. Elállási jog

A Megrendelő 14 munkanapon belül a vásárlástól indoklás nélkül elállhat. Ebbe beletartozik a 14. nap is, így a 14. napon érvényesített igények jogszerűek, a fogyasztó ekkor még maradéktalanul élhet az elállás jogával. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a Szolgáltatáshoz megkapta a hozzáférést az ÁSZF 8. pontja alapján. Amennyiben a Megrendelő elállási jogával él, úgy az Üzemeltető köteles a Megrendelő által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni.

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól törvény szerint,

14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;

  Tipikus ilyen az online konzultáció, amit csak akkor mondható le, ha a kifizetés nem történt még meg.

  Az időpontot áttenni max. 3 hónapon belül lehet (1. eredeti időponttól számítva), vagy a megrendelés napjától számítva, ezek közül amelyik később van.

  Utána újabb díj kifizetése esetén lehetséges új időpontot kérni. (Ugyanis már elkezdődött a konzultációra való felkészülés.)

  14. Szerzői jogok

  Az Üzemeltető és a Megrendelő kijelenti, hogy a www.webshoplady.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag az Üzemeltető tulajdonát képezi. A Szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Megrendelő felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Megrendelő az Üzemeltető szerzői jogainak megsértése esetén 200 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget

  15. Szerződési feltételek módosításának lehetősége

  Az Üzemeltető fenntartja jogát az ÁSZF egyoldalú módosítására, azonban a módosításról az Üzemeltető a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Megrendelőket. A felhívást az Üzemeltető az általa küldött hírlevél és/vagy a Megrendelő által vásárláskor megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítás után a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

  16. A Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

  A felek a Szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítésének helye Magyarország.

  17. Panaszkezelés

  • A panaszkezelés módja

  Panaszos ügyekben a megrendelő panaszát az info@webshoplady.hu e-mail címen jelezheti. Az Üzemeltető a panaszos ügyet kivizsgálja, majd visszajelez a panaszosnak. A panaszos ügyeket, reklamációkat, révén a kommunikáció elektronikus úton zajlik, az Üzemeltető ezen elektronikusan tárolt üzenetek segítségével jegyzőkönyvezi. A hivatkozás alapja tehát az elektronikus üzenet.

  • A panaszkezelés helye

  Rapiduni WebshopLady Bt.
  2141 Csömör,
  Ferenc u. 2.

  • Elérhetőség panaszos ügy esetén

  info(kukac)webshoplady.hu

  • A Megrendelő a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

  Online vitarendezési platform
  Cím: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

  Pest Vármegyei Békéltető Testület
  Székhely: Budapest
  Illetékességi terület: Pest Vármegye
  Elérhetőség:
  Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
  Telefonszám: 06-1-792-7881
  E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
  Honlap: panaszrendezes.hu